Author:Il'ichev, V.D

Sort

Showing 1-2 of 2

Bioakustika ptits [Bio-acoustics of birds]

By: Il'ichev, V.D.

Price: £42.00

Publisher: Izdatel'stvo Moskovskogo Universiteta / Moscow University Press: 1972

Edition: 1st edition

Seller ID: 8588

Binding: Hard covers, dust jacket

Condition: V.g.


Lokatsiya ptits

By: Il'ichev, V.D.

Price: £42.00

Publisher: Nauka, Moscow: 1975

Edition: 1st edition

Seller ID: 8589

Binding: Paper covers

Condition: V.g.