Author:Arshakuni, O.K

Sort

Showing 1-1 of 1

Narodnoe zodchestvo Pskova: arkhitekturnoe nasledie Yu. P. Spegal'skogo [The folk architecture of Pskov: the architectural heritage of Yu.P. Spegalsky]

By: Arshakuni, O.K.

Price: £30.00

Publisher: Stroyizdat, Moskva / Moscow: 1987

Edition: 1st edition

Seller ID: 2478

Binding: Pictorial hard covers

Condition: Fine